سلام با معدل 18 و رشته انسانی در کدام دانشگاه انگلستان میتوانم ادامه تحصیل بدم؟