با تشکر از مطالب مفیدتون یه سوال داشتم ،شرایط بورسیه شدن در این دانشگاه به چه صورت است؟