سلام روز بخیر آیا برای تحصیل در دانشگاه دولتی ترکیه مدرک تومر الزامیه؟