سلام به جز دانشگاه چوکوروا دانشگاه دیگه ای هم تو شهر آدنا هست؟