سلام برای رشته مدیریت بازرگانی با معدل 18 آیا شانس پذیرش دارم ؟