بعد از ازدواج در تکیه میتونیم به ایران هم رفت و آمد داشته باشیم یا نباید از کشور خارج بشیم؟