سلام با 1 میلیارد ت.من میتونم در ترکیه یک ملک بخرم یا اپارتمان برای دریافت پاسپورت ترکیه؟