سلام برام سواله که بعد از فارغ تحصیل شدن میشه برگردیم تو ایران کار کنیم یا باید برای ترکیه کار کنیم؟