سلام هزینه مهاجرت به ترکیه برای تحصیل چقدر هست؟ کنکور پزشکیش چطوره سخته؟ هزینه خابگاه و دانشگاه چطوره؟