با سلام شرایط سنی برای دریافت ویزای کار در ترکیه برای متخصصین مدیریتی وجود دارد یا نه؟