مقالتون خیلی عالی بود در زمینه سرمایه گذاری خیلی کمکم کرد جواب تمام سوالهایی که داشتم و پیدا کردم